Instytut Zdrowego Życia opierając się na wieloletnim doświadczeniu Ekspertów opracowuje obiektywne i rzetelne badania, które stanowią podstawę dobrych decyzji w obszarach zdrowego życia i ekologii. Wykorzystujemy paletę własnych, sprawdzonych technik badawczych i analitycznych, przy współpracy z wykwalifikowanymi partnerami badawczymi. Instytut oferuje szeroki wachlarz usług o charakterze społecznym oraz badawczo-naukowym, w tym:
  • Realizację badań ilościowych i jakościowych w sektorach zdrowia, zdrowego stylu życia ekologii i ochrony środowiska;
  • Tworzenie konsorcjów badawczo rozwojowych i zarządzanie nimi;
  • zarządzanie projektami badawczymi głównie pod kątem projektów Horyzont Europa, projektów NCBIR, projektów PARP, projektów Agencji
    Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  • Współpracę przy realizacji innych projektów badawczo-rozwojowych
Instytut Zdrowego Życia oferuje możliwość realizacji szerokiego spektrum badań o charakterze społecznym. Specjalnością Instytutu są badania dla jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców w zakresie problemów społecznych, badania społeczności lokalnych, konsultacje społeczne oraz ewaluacje regionalnych projektów i programów społecznych.

Efektem prac badawczych jest możliwość sformułowania gotowej do wdrożenia i adekwatnej do realiów strategii działania bądź opinii lub ekspertyzy na badany temat.

Instytut Zdrowego Życia wspiera wszelką działalność naukowo-badawczą o charakterze społecznym, ekologii oraz szeroko pojętego zdrowego życia. Zapraszamy do współpracy osoby oraz organizacje zainteresowane realizacją wspólnych projektów badawczych.