Instytut Zdrowego Życia Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw potrzebom i sugestiom jednostek samorząduterytorialnego realizuje następujące usługi:

 • Opracowanie Strategii Rozwoju Lokalnego (w tym: diagnoza stanu obecnego, Analiza SWOT, wizja, misja , cele strategiczne i operacyjne, kierunki działań)
 • Opracowanie Wieloletnich Planów Inwestycyjnych,
 • Opracowanie Strategicznego Oddziaływania na Środowisko dokumentów strategicznych,
 • Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 • Opracowanie Planów Rewitalizacji,
 • Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej,
 • Opracowanie Lokalnych Systemów Eko energetycznych i Ochrony Środowiska,
 • Opracowanie Programu Prowadzenia Działalności Gospodarczej na terenach prawnie chronionych,
 • Opracowanie sprawnego i skutecznego modelu realizacji zadań własnych Gminy we współpracy z instytucjami zewnętrznymi,
 • Sprawne i skuteczne modele biznesowe Podmiotów Ekonomii Społecznej.
 • Inne ekspertyzy dotyczące rozwoju sektora publicznego, gospodarczego i naukowego.