Instytut Zdrowego Życia, będący sprawną i skuteczną Instytucją Otoczenia Biznesu zaprasza do współpracy poprzez realizację usługi doradczej dla firm chcących utworzyć klaster, bądź dla już istniejących klastrów i przedsiębiorstw w nich zrzeszonych. Instytut wykorzystując swoje długoletnie doświadczenie w tej dziedzinie oferuje, takie usługi jak:
 • Budowanie, wspieranie oraz rozwijanie klastrów i inicjatyw klastrowych oraz zarządzanie i koordynowanie nimi na każdym etapie ich rozwoju (zalążkowym, rozwijającym się i dojrzałym);
 • Tworzenie strategii rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych w sektorach mających wpływ na zdrowie
  człowieka;
 • Kreowanie i realizacja działań marketingowych na rzecz klastrów;
 • Opracowywanie kierunków działań i wdrażanie innowacji dla klastrów i inicjatyw klastrowych;
 • Inicjowanie i wdrażanie działań międzynarodowych klastrów i inicjatyw klastrowych;
 • Analiza potrzeb szkoleniowych i dobór programów szkoleniowych dla klastrów.
Dodatkowo Instytut oferuje wsparcie i działania koordynacyjne w przygotowaniu i złożeniu wniosków w ramach programów krajowych i unijnych, pomaga w wyszukiwaniu partnerów ze świata nauki, wskazuje aktualnie realizowane granty i przyznane patenty z wybranej branży. Realizuje prace badawcze, organizuje warsztaty na rzecz wdrożenia nowego produktu na rynek, pokazuje ścieżki rozwoju produktu z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań. Tworzy również wewnętrzne narzędzie komunikacyjne dla klastrów, stanowiące również platformę współpracy między klastrami.

W ramach Instytutu uruchomiliśmy Centrum Clusteringu. Jest to jednostka zajmująca się budowaniem, wspieraniem oraz rozwijaniem klastrów i inicjatyw klastrowych, a także transferem i wdrażaniem innowacji oraz komercjalizacją innowacyjnych produktów czy rozwiązań.
Działania w ramach Centrum realizujemy korzystając z naszych doświadczeń oraz współpracując z ekspertami, dzięki czemu oferowane przez nas usługi charakteryzuje wysoka jakość i profesjonalizm.

  • Działania Centrum obejmują:
 • Analizę potencjału regionu w zakresie możliwości tworzenia Klastrów i inicjatyw klastrowych.
 • Analizę potencjału firm zainteresowanych uczestnictwem w inicjatywie klastrowej
 • Benchmarking podmiotów tworzących inicjatywę ,
 • Realizację zapotrzebowania podmiotów zrzeszonych w inicjatywach klastrowych na konkretne działania w wielu obszarach funkcjonalnych, w tym:
  – Analizę rynku dla inicjatywy klastrowej (wspólnej oferty produktowej lub usługowej),
  – Mapowanie podmiotów klastra,
  – Benchmarking wewnątrzbranżowy dla sektora w którym klaster funkcjonuje,
  – Określenie geograficznych granic inicjatywy;
  – Identyfikację możliwości i barier rozwoju poprzez klasyczne i branżowe determinanty rozwoju gospodarczego oraz analizę pomysłów i trendów rozwojowych danego sektora.
  • W części strategicznej:
 • Opracowanie strategii dla poszczególnych grup klastrowych, w tym:
  – Analiza SWOT Klastra
  – Wypracowanie misji i wizji klastra
  – Określenie celów w oparciu o misję i wizję, analizę SWOT w 6 obszarach funkcjonalnych
  – Plan działań w 6 obszarach funkcjonalnych

W płaszczyźnie koordynacyjno-operacyjnej:

Koordynowanie inicjatywą wymaga wielu działań przygotowawczych potrzebnych do wdrożenia strategii w tym sformalizowania grupy oraz wybór koordynatora inicjatywy (instytucji) oraz Menadżera Grona (osoby) do zarządzania inicjatywą w biurze klastra. Koordynator czuwa nad prawidłowym realizowaniem wypracowanych wspólnie z Centrum Clusteringu działań w sześciu obszarach jego funkcjonowania, czyli: Zarządzanie Klastrem lub inicjatywą, Marketing&PR Klastra, Zasoby ludzkie w Klastrze, Technologie i Innowacje w inicjatywie klastrowej, Współpraca międzynarodowa Inicjatyw Klastrowych, Finansowanie działań Klastra, jak również nadzór nad wdrażaniem działań biznesowych w ramach inicjatywy. Jednym z kluczowych zadań Centrum Clusteringu jest przygotowywanie animatorów i menadżerów inicjatyw klastrowych do sprawnego i skutecznego zarządzania inicjatywą poprzez uczestnictwo tychże osób w projekcie szkoleniowym „Teoria i praktyka dla Animatora i Menadżera Inicjatywy Klastrowej”. Obejmuje on cykl szkoleń teoretycznych i warsztatów oraz praktyczne kształcenie w zarządzaniu inicjatywą poprzez indywidualna opiekę eksperta ds. clusteringu w formie coachingu.